Tyska domare ifrågasätter MIC

Det tyska domarförbundet kritiserar i en skrivelse EU-kommissionens planer på en global investeringsdomstol; MIC (Multilateral Investment Court) där företag ensidigt kan kringgå väl förankrade nationella rättssystem.

EU har planer på att redan i år inleda förhandlingar inom FN om en permanent domstol där företag skall kunna stämma stater med utgångspunkt i den modell EU skapat i ICS (Investment Court System). Kommissionen hoppas att MIC ska kunna komma igång redan om något år. Den snabba processen legitimeras med att MIC bara är en ”institution” som skall döma enligt avtal som länderna skapar inom ramen för sina demokratiska system.

Det tyska domarförbundet menar däremot att MIC ytterligare skulle stärka ett system utan demokratisk förankring. Domstolen skulle komma att sköta den svåra tolkningen av stämningar mot stater och bli de som i praktiken sätter standarden för företagsskyddet.

EU-kommissionen menar att MIC är ett svar på kritiken mot investeringsskyddet i TTIP och CETA då domstolen skulle ha oberoende domare och möjlighet att överklaga besluten. Detta imponerar inte på de tyska domarna som ifrågasätter hela idén med särskilda investeringsdomstolar. De skriver att det är obegripligt för dem att skapa sådana för avtal mellan EU-länder och med andra demokratiska länder med fungerande rättssystem, som t ex Kanada. Förbundet finner inte heller några övertygande studier som visar på behovet av en sådan domstol överhuvudtaget, utom möjligen som en övergångslösning medan tidigare avtal avvecklas.

Domarna menar att företag själva måste granska var de gör sina investeringar och ta konsekvenserna om de satsar pengar i länder med svaga rättssystem. Bara om en helt oväntad förändring i ett land rycker undan rättsprinciper kan det internationella samfundet ha ett intresse av att ingripa. Juristerna efterlyser noggranna studier och internationella lagar som kan användas i exceptionella fall, istället för en företagsdomstol som MIC.

Förbundet menar också att eventuella överstatliga investeringsregler inte ensidigt kan vara till för företag. Om regeringar enas om sådana ska de även kunna användas för att ställa företag till svars för övergrepp mot stater och medborgare. Domarna pekar på att företag efter misslyckade investeringar, ibland med kriminella inslag, kan lämna ett land utan att kunna ställas till svars för sina brott.

CETA kan stöta på problem i Italien

Just nu pågår ratificeringen (godkännandet) av CETA runt om i EU:s medlemsländer. Flera medlemsländer har redan ratificerat avtalet, men i Italien kan CETA få problem.

Den 28e december upplöstes det italienska parlamentet och mandatperioden är därmed officiellt slut, vilket innebär att Italien inte kommer att ta något beslut om CETA förrän efter nästa val (4e mars) –  och som opinionsläget ser ut just nu kan det mycket väl finnas en majoritet mot avtalet efter valet.

Det parti som just leder de italienska opinionsundersökningarna, femstjärnerörelsen, röstade emot avtalet i EU-parlamentet och förväntas vara fortsatt emot avtalet på nationell nivå. Socialdemokraterna (Partito Democratico) var totalt splittrade under EU-parlamentets omröstning men har i regeringsställning i Italien drivit på för att anta avtalet. Dock går åsikterna isär bland partiets nationella parlamentariker och det är oklart hur partiet kommer att förhålla sig till CETA efter valet. Bland flera av de mindre partierna är motståndet kompakt, både på den yttersta höger- (Lega Nord) och vänsterkanten (Potero al popolo), och även bland högerpartierna Forza Italia och Fratelli d´Italia finns viss splittring i frågan.

Beskedet att det inte blir någon CETA-omröstning under nuvarande styre innebär att sannolikheten för en lyckad ratificering av avtalet minskat betydligt. Exakt vad som kommer att hända i Italien återstår förstås att se, något som inte minst beror på valresultatet. Dock innebär situationen i Italien, i kombination med det kommande utlåtandet från EU-domstolen, att det fortfarande finns flera hinder för CETA att ta sig förbi innan avtalet blir en ”permanent” verklighet (CETA har redan trätt i kraft provisoriskt, om än utan det kontroversiella investeringsskyddet).

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för CETA kan stöta på problem i Italien Publicerat i TTIP

Ratificeringsläget för CETA

Den svenska regeringen har tagit beslut om att föreslå Riksdagen att ratificera CETA- avtalet. Beslutet togs torsdagen 30 november och beslutet väntas komma upp i Riksdagen i februari 2018.

Avtalet gäller provisoriskt sedan september 2017, dock utan delen om investeringsskyddet ICS.

Läget i övriga länder är följande:

Grekland: Beslutet har skjutits upp till nästa år efter ett möte med en specialkommitté i parlamentet där civilsamhället medverkade.

Italien: Nationella val skall ske i januari och regeringen kan komma att ta ett snabbt CETA beslut innan dess.

Österrike: Regeringsförhandlingar pågår.

Finland: CETA är i parlamentet, oklart när det blir omröstning.

Frankrike: Presidenten Immanuel Macron har lanserat ett vagt klimatveto i CETA men väntas ratificera avtalet i slutet av 2018.

Tyskland: Regeringsförhandlingar pågår.

Belgien: De regionala parlamenten ska diskutera frågan i början av 2018. Wallonien vill eventuellt invänta dom från EU-domstolen.

Slovenien: Ratificering kan dröja mycket länge.

Litauen: Beslutet är uppskjutet till efter utslaget i EU- domstolen.

Oklara besked från Polen, Rumänien, Slovakien. Cypern, Bulgarien, Luxemburg, Ungern, Irland och Nederländerna.

Tjeckien, Danmark, Estland, Lettland, Malta, Portugal, Spanien, Kroatien har ratificerat CETA under 2017.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Ratificeringsläget för CETA Publicerat i TTIP

Frankrike önskar ”klimatveto” i CETA

Frankrikes regering har presenterat en plan för det fortsatta arbetet med CETA och andra handelsavtal. Landet aviserar att man tänker ratificera CETA i slutet av 2018. Men fransmännen begär samtidigt att EU och Kanada skall lägga till gemensamma förtydliganden om att inget företag skall kunna stämma staterna för framtida åtgärder som syftar till att hejda den globala uppvärmningen. Frankrikes miljöminister Nicolas Hulot kallade detta ett ”klimatveto” vid presskonferensen 25 oktober.

När det gäller framtida handelsavtal så menar Frankrike att Parisavtalet om klimat skalla vara ett villkor i avtalstexten. Detta kan tolkas som att Frankrike inte vill att EU skall förhandla handelsavtal med USA om Donald Trump gör verklighet av sitt tal om att lämna Parisavtalet.

Frankrike kommer att föreslå EU-kommissionen att framtida handelsavtal skall innehålla bindande regler om miljö och sociala frågor och att parterna skall kunna neka import från länder som inte uppfyller dessa.  I rapporten exemplifieras det med rätten till föreningsfrihet, fackliga löneförhandlingar och annat som skapar ojämlika villkor som kan drabba Europeiska producenter. Immanuel Macrons regering vill också att ”försiktighetsprincipen” och ”hållbar utveckling” skall ingå som bindande delar i framtida handelsavtal.

Frankrike lovar att engagera sig för att förhandlingsmandaten skall vara offentliga och att involvera civilsamhället och intressenter i framtida handelsförhandlingar.

Många franska bönder oroas för att CETA-avtalet kan innebära ökad konkurrens från producenter med sämre djurskydd. För att lugna dem lovar regeringen att vara exemplarisk i kontrollen och noga följa upp konsekvenserna av jordbruksimporten från Kanada.

De första reaktionerna från folkrörelser har varit att de flesta förslagen bara kan förverkligas om både EU och Kanada accepterar dem. I texten finns inga skrivningar om absoluta krav som ger indikationer på om och när Frankrike skulle lägga in sitt ”veto” mot CETA.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Frankrike önskar ”klimatveto” i CETA Publicerat i TTIP

Fransk kommission kräver mer av CETA

För att tillmötesgå den starka kritiken mot CETA tillsatte Frankrikes nyvalde president Macron i somras en expertkommission om miljö- och hälsoeffekterna av avtalet. Gruppen som bestått av forskare, jurister och ekonomer har nu presenterat sin rapport. Den avfärdar inte CETA men innehåller omfattande kritik mot avtalet och en rad förslag till åtgärder.

Rapporten konstaterar att miljödelen i CETA inte är bindande. Kommissionen kritiserar bristen på ambitioner för att minska miljöskadliga subventioner, särskilt till fossila bränslen och fiske. Kommissionen rekommenderar att Frankrike närmare utreder jordbruksfrågorna när det gäller djurskydd, antibiotika och djurfoder och efterlyser vaksamhet när det gäller bioteknologi och GMO.

När det gäller investeringsdomstolen ICS skriver kommissionen att den inte tillför något när det gäller relationen mellan EU och Kanada, utan snarare är ett sätt att legitimera ett framtida ramverk för handelsavtal med andra länder i världen.

Den franska CETA-kommissionen rekommenderar bl. a  följande till regeringen:

Full öppenhet i det regulativa samarbetet.

En nationell kommitté för att övervaka förverkligandet av CETA när det gäller miljö och hälsa.

En deklaration från Frankrike om hur man kommer att tolka avtalet när det gäller miljö och hälsa.

Märkning gällande produktionsmetoder för animaliska produkter, bl. a avseende innehåll av antibiotika, tillväxtfrämjande substanser, djurskydd och innehåll av GMO.

Stärkt kontroll gällande kanadensiska produkter, t ex övervakning av deras program för att säkerställa att kött inte innehåller hormoner och ractopamin.

Mer genomskinlighet när det gäller marknadstillträde för jordbruksprodukter i framtida handelsavtal.

Ett ”klimatveto” om staten åtalas i investeringsdomstolen för sina klimatåtgärder.

Ett separat klimatavtal med Kanada som stöttar klimatneutralitet i CETA.

Incitament för att minska utvinningen av oljesand. EU skall kunna begränsa importen av sådana bränslen.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Fransk kommission kräver mer av CETA Publicerat i TTIP

EU-kommissionen föreslår en global investeringsdomstol

EU-kommissionen vill starta förhandlingar om en global investeringsdomstol, en Multilateral Investment Court (MIC). Denna domstol skulle ersätta de olika instanser som idag dömer i rättstvister mellan företag och stater enligt ISDS-avtal.

ISDS (Investor State Dispute Settlement) är den mest kritiserade delen av de föreslagna handelsavtalen TTIP och CETA då den ger företag möjlighet att gå förbi nationella domstolar och stämma stater. ISDS finns redan i tusentals bilaterala avtal mellan länder i världen.

Efter den omfattande kritiken mot ISDS har EU utvecklat systemet med ett nytt namn; Investment Court System(ICS) som bl. a  ingår i CETA avtalet. Nu vill EU-kommissionen skapa en global investeringsdomstol , MIC med ICS som modell. Domstolen är tänkt att vara permanent med kvalificerade domare. Det ska också vara möjligt att överklaga besluten. EU vill se domstolen inom ramen för FN-kommissionen för internationell handelsrätt; UNCITRAL och det räcker med att några länder är överens så kan den komma igång. Målet är att MIC på sikt ska ta över både tidigare och framtida ISDS-avtal.

Nyligen ordnade Jordens Vänner och andra folkrörelser en konferens om MIC i Bryssel. Där ingick en intressant debatt mellan kommissionen och några av de mest sakkunniga ISDS-kritikerna. EU-kommissionens företrädare menade att MIC åtgärdar den kritik som rörelserna haft och gör det svårare för företag att upprepa stämningar via olika bilaterala avtal. Medan folkrörelserna menade att MIC snarare låser fast världen i modellen med ensidiga investeringsdomstolar.  Debatten kan ses nedan.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen föreslår en global investeringsdomstol Publicerat i TTIP

Investeringsskyddet i CETA till EU-domstolen.

Belgien har skickat CETA-avtalet till EU-domstolen. Domstolen skall avgöra om investeringsdomstolen ICS i avtalet är förenligt med EU-fördraget. Prövningen beräknas ta minst ett år.

Beslutet är en del i uppgörelsen med den Belgiska regionen Vallonien för att de skulle godkänna CETA. Valloniens delstatsregering var nära att stjälpa hela avtalet i slutet av 2016.

Hela CETA-avtalet har ifrågasatts av folkrörelser som arbetar med miljö, konsumentskydd och fackliga rättigheter. Allra mest kritik har riktats mot möjligheten för företag att stämma enskilda länder om de lagstiftar så att villkoren för företagandet förändras.

Domare och jurister har påpekat att investeringsdomstolen ICS inte uppfyller de internationella kraven på oberoende som domstolar ska ha och att ICS därför saknar rättslig grund. De har också påpekat att ICS kan komma i konflikt med de nationella domstolarna samt att den inte ger inhemska företag samma möjlighet som utländska.

 

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Investeringsskyddet i CETA till EU-domstolen. Publicerat i TTIP

Idag börjar CETA gälla- men utan investeringsskyddet.

Idag 21 september börjar det ifrågasatta CETA-avtalet mellan EU och Canada att gälla provisoriskt. En dom i EU-domstolen har klargjort att godkännande på EU-nivå räcker för de flesta delarna av handelsavtalet. Det innebär att avtalet nu gäller provisoriskt utan att det har behandlats av alla nationella parlament. Hittills har parlamenten i Lettland, Danmark, Kroatien, Tjeckien Portugal och Spanien ratificerat avtalet. Sveriges regering kommer att lägga fram en proposition om CETA till riksdagen i november.

Den mest ifrågasatta delen av CETA ; investeringsskyddet ICS (en uppdaterad version av ISDS) finns dock inte med i den provisoriska tillämpningen. ICS; Investment Court System skulle ge utländska företag möjlighet att stämma Sverige och andra länder om ny lagstiftning försämrar deras villkor. EU domstolen har klargjort att investeringsdomstolar av detta slag är delad kompetens -det vill säga kräver att både EU centralt och alla länder för sig måste godkänna det.

För två veckor sedan vände sig dessutom Belgien till EU-domstolen för att be dem avgöra om ICS alls är förenligt med EU:s grundlag. Frågan beräknas ta minst ett år att avgöra.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Idag börjar CETA gälla- men utan investeringsskyddet. Publicerat i TTIP

CETA gör Moderaternas välfärdspolitik till lag

Socialdemokraterna vill göra välfärden till en valfråga. Samtidigt avser partiet i regeringsställning ratificera ett avtal som kraftigt kan försvåra vår förmåga att reglera välfärden. Det kan leda till stämningar på mångmiljonbelopp om vi försöker att stoppa vinster eller återta misslyckade privatiseringar inom välfärden i offentlig kontroll. Vi reder ut vad CETA-avtalet konkret kan innebära för vår välfärd.

Det kontroversiella CETA-avtalet godkändes tidigare i år av EU-parlamentet och ratificeringen pågår nu på medlemsstatsnivå. Regeringen avser lämna en proposition till riksdagen i höst. Det finns dock all anledning för Socialdemokraterna att fundera ett varv till kring CETA om de avser att göra välfärden till en valfråga. Varje försök att reglera välfärden, inklusive vinstbegränsningar, kan nämligen leda till kostsamma stämningar från kanadensiska investerare eller investerare med omfattande verksamhet i Kanada (läs amerikanska företag). I praktiken leder CETA till en enkelriktad väg som endast kan gå mot mer avreglering av offentliga tjänster, inte mindre, något som effektivt begränsar både politiskt handlingsutrymme och försvårar möjligheten att återta misslyckade privatiseringar i offentlig kontroll.

Så här fungerar det; I internationella handelsavtal kan åtaganden kring liberalisering av tjänstehandeln, något förenklat, göras på två olika sätt. Antingen används en positiv förteckning, där parterna skriver in vilka tjänstesektorer som skall vara ”öppna”, medan de sektorer som inte nämns per automatik är uteslutna. Motsatsen är en negativ förteckning, där alla tjänstesektorer per automatik omfattas av avtalets liberaliseringsåtaganden, och enskilda sektorer endast kan undantas via specifika reservationer som parterna skriver in i avtalet. Den negativa förteckningen medför av förståeliga skäl (s.7) en större liberaliseringseffekt, eftersom liberalisering/avreglering blir regel, inte undantag.

CETA innehåller en helt negativ förteckning, vilket är nytt för EU. Det senaste omfattande handelsavtalet med Sydkorea hade exempelvis en positiv förteckning. Även om det i teorin är möjligt att nå samma nivå av åtaganden via en positiv eller negativ förteckning, är detta sällan fallet. Handelsavtal som använder en negativ förteckning, som ex. NAFTA, tenderar att leda till ökad liberalisering/avreglering jämfört med avtal som har en positiv förteckning (ex. WTO-avtalet GATS).

För att skydda känsliga sektorer (som välfärden) i CETA har EU och enskilda medlemsstater, inklusive Sverige, gjort flera reservationer/undantag i avtalet. Vissa reservationer gäller befintliga åtgärder som ”avviker” från avtalet (Annex I), men även reservationer för att bibehålla politiskt manöverutrymme för framtida åtgärder har gjorts (Annex II). Dessa reservationer måste formuleras mycket noggrant för att verkligen uppfylla sitt syfte. Enligt flera studier är EU:s reservationer inte tillräckligt starka för att skydda välfärden.

För Sverige, som avreglerat en stor del av välfärden, är detta särskilt allvarligt. Inte minst med tanke på att studier visar att avregleringen inte gett några positiva effekter, utan snarare att det är hög tid att ompröva privatiseringen av offentlig sektor? Men CETA försvårar inte bara framtida åtgärder, utan låser även in privatiseringar som genomförs på eget bevåg via en så kallad ratchetklausul. I praktiken betyder detta att om Sverige exempelvis skulle privatisera Systembolaget, där Sverige i CETA har skrivit in ett existerande undantag (annex I) för alkoholmonopolet, kan vi i framtiden inte återta monopolet utan att bryta mot CETA (s.11) (det är värt att notera att Sverige aldrig brutit mot ett liberaliseringsåtagande i ett internationellt avtal). Värt att notera är också att även den kommunala nivån och landstingsnivån ingår, något som Sveriges myndighet för utrikeshandel, Kommerskollegium, först inte ville kännas vid (s. 24) men senare bekräftat (ex. s. 114) efter att det nämnts i en rapport från tankesmedjan Katalys (s.46).

Ovanstående kan tyckas problematiskt nog, men det slutar inte här. Eftersom inga av de reservationer/undantag som gjorts i CETA utesluter de centrala delarna av avtalets omdebatterade investeringsskydd, innebär detta att Sverige kan komma att stämmas på mångmiljonbelopp vid försök att exempelvis begränsa vinster i välfärden. Sverige skulle alltså kunna bli föremål för mångmiljonstämningar från kanadensiska investerare (eller företag med omfattande verksamhet i Kanada) om vi exempelvis skulle försöka reglera utbildningssektorn eller återinföra Apoteksmonopolet, trots att vi har gjort reservationer för just detta i CETA. Då investeringsskyddet i CETA är vagt formulerat och överlämnar ett omfattande tolkningsutrymme till avtalets tvistlösningstribunal riskerar det att bli ett kraftfullt verktyg för utländska investerare att kunna utmana politiska åtgärder, en slutsats som nyligen lyfts fram av exempelvis Naturvårdsverket och Stockholms Universitet i deras remissvar på Kommerskollegiums CETA-rapport (s. 198 och s. 205).

CETA förväntas, i optimistiska uträkningar, ge en BNP-tillväxt för EU på 0,03 %. Alltså några tiondels promille BNP-tillväxt. Detta skall ställas mot alla de risker CETA medför inte bara för välfärden, utan också för miljön och klimatet. Än är det inte försent att stoppa CETA. Om Socialdemokraterna vill göra välfärden till en valfråga, kanske de borde överväga att stoppa det avtal som kommer innebära att Moderaternas välfärdspolitik blir lag.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för CETA gör Moderaternas välfärdspolitik till lag Publicerat i TTIP

Läcka skapar rabalder kring EU:s avtal med Japan

I helgen släppte miljöorganisationen Greenpeace över hundra sidor dokument från de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (JEFTA). Avtalet, som förhandlats i skuggan av mer omdebatterade avtal som CETA och TTIP, ser ut att medföra precis samma risker för klimat och miljö.

I likhet med andra kontroversiella avtal innehåller JEFTA ett omfattande investeringsskydd. Hittills är det oklart om Japan är intresserade av att anamma EU:s ICS-system, i nuläget ligger det i texten bara som ett förslag, medan grunden är det ”gamla” ISDS-systemet för tvistlösning. Det materiella investeringsskyddet innehåller samma skrivningar om exempelvis indirekt expropriation som i CETA, skrivningar som har kritiserats för att ge investerare möjlighet att utmana exempelvis klimatbeslut.

Ytterligare aspekter av avtalet som redan fått kritik är de svaga skrivningarna kring miljöskydd samt att avtalet riskerar att urvattna initiativ för att få bukt med illegal skogsavverkning, både i EU och Japan. Greenpeace menar att avtalet kan försvåra för båda parter att nå klimatmålen i Parisöverenskommelsen, och kritiserar även att de skrivningar om hållbarhet och arbetsrätt som finns, i likhet med CETA, saknar efterlevnadsmekanismer.

En märkbart irriterad Cecilia Malmström kritiserade Greenpeace för att ha läckt detaljer från förhandlingarna och menade vidare att deras kritik är felaktig. Samma retorik känns dock igen från CETA och TTIP, där ett flertal vetenskapliga rapporter och forskare dragit helt andra slutsatser än handelskommissionär Malmström.

Klaus Buchner, grön ledamot i EU-parlamentets handelsutskott, välkomnade läckan men beklagade samtidigt att folkvalda måste förlita sig på organisationer som Greenpeace snarare än EU-kommissionen för att få ordentlig information kring förhandlingarna.
”Det tyder på att EU-kommissionen lärt sig väldigt lite från kritikerstormen mot CETA och TTIP, inte bara gällande öppenheten utan också gällande innehållet”, sade Buchner.

Texterna från JEFTA bekräftar att EU-kommissionen tycks anamma samma princip i samtliga pågående handelsförhandlingar, d.v.s. premiera investerares rättigheter på bekostnad av miljö och klimat, trots den omfattande kritiken mot exempelvis CETA. Avtalet med Japan förväntas vara färdigförhandlat i år.

Det tycks som om vi har många år av strider kring EU:s handelsavtal framför oss.

Skrivet av Kommentarer inaktiverade för Läcka skapar rabalder kring EU:s avtal med Japan Publicerat i TTIP